موسسه نیســـــتان جم فعالیتهای فرهنگی خود را در سال 1376 با مدیریت آقای مهندس محــسن عامری آغاز      
نمود. هدف این موسسه ترویج و گسترش ربان و ادب فارسی از طریق به کارگیری فن آوری های جدید و با استفاده
از اساتید اهل فن می باشد.
   
       مخاطبان ما تمامی افراد فارسی زبان در داخل و خارج از کشور و همچنین علاقمندان به فرهــنگ و ادب فارسی  
که به سایر زبانها تکلم می کنند، می باشند.
   
       تلاش ما این است که به عنوان موسسه ای که به صورت تخصـصی بر روی زبان و ادبیــات فارســی کار می کند   
  شناخته شویم و آثار تولیــد شده بوسیله ما به عنـــوان مرجع معتبر و قابل استنــــاد علمی در مراکز دانشــگاهی و  
  مدارس و آمورشگاهها و کرسی های زبان فارسی، شناخته شده و به کار گرفته شود.  
     

Copyright 2012 neyestan jam. All rights reserved.