مولانا که در غرب به رومی مشــهور اسـت، در طول عمر خود نه طریقتــی  را  
پایه گذاری کرد و نه قوانین امروزی سماع را وضع کرد.  
   او بدون هیچ قاعده و قانونی می چرخید و می رقصید ، سماع برای او مسیری 
بود به ســوی بهشت ، دری که به ســـوی آسمان باز می شد، پروازی از زندگی 

 به مرگ، پروازی از مرگ به سوی جاودانگی.

 
 
 

* توضیح کامل درباره چگونگی انجام مراسم رقص سماع (54 دقیقه فیلم)

 

* شرح مراسم و نمادهای رقص سماع

* قابل اجرا بر روی کامپیوتر و VCD

* به زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی

 
 
     

   خـــــريـــــد >>    

   

Copyright 2012 neyestan jam. All rights reserved.