نیستان جم - فال حافظ - نیت کنید

 

 
  به نا امیدی از این ره مرو بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما افتد